Klantenservice

BURGMAN - Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Onderstaand vindt u onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. U kunt deze ook hier downloaden.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Goederen: Alle door BURGMAN B.V. aangeboden artikelen en producten ten behoeve van verzorging, schoonmaak, gebruik en verbruik ten behoeve van o.a. de Verzorging-, Hotel-, Horeca-, Kantoor- en Instellingenbranche, alles in de meest brede zin, waaronder - maar niet limitatief - chemicaliën, schoonmaakproducten, schoonmaak benodigdheden etc.

1.2 BURGMAN : BURGMAN B.V. te Almere, hierna te noemen BURGMAN .

1.3 Afnemer: Hij die zich gebonden heeft goederen van BURGMAN te betrekken.

Toepasselijkheid en afwijkingen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen door BURGMAN aan afnemer, ongeacht enige andersluidende bepaling in algemene voorwaarden van de Afnemer of door de Afnemer aangebrachte wijziging(en) in de overeenkomst of op het bestelformulier.

2.2 BURGMAN behoudt zich het recht voor de Verkoop- en Leveringsvoorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

2.3 De voorwaarden gaan ervan uit dat opdrachtgever en afnemer dezelfde persoon zijn. Indien de opdrachtgever niet tevens de afnemer is, staat de opdrachtgever ervoor in dat de afnemer de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt en dat deze voorwaarden ook door afnemer worden geaccepteerd.

2.4 Afnemer aanvaardt deze voorwaarden door het enkele feit van bestelling van goederen bij BURGMAN. Verwijzing van afnemer naar eigen voorwaarden wordt niet geaccepteerd.

2.5 Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien uitdrukkelijk op stukken afkomstig van de afnemer vermeldt, zullen uitsluitend van kracht zijn indien deze op de orderbevestiging van BURGMAN staan bevestigd, dan wel indien de directie van BURGMAN voor elke afwijking afzonderlijk schriftelijk haar toestemming heeft gegeven. Toezeggingen door medewerkers van BURGMAN gedaan, gelden alléén indien deze door BURGMAN schriftelijk zijn bevestigd.

2.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één bestelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.7 BURGMAN heeft het recht vergissingen te corrigeren, indien aangetoond kan worden dat de in offerte, brochure of factuur genoemde prijzen en/of condities afwijken wat zij normaliter aan afnemers aangeboden hebben.

Aanbiedingen en toleranties

3.1 Alle aanbiedingen en genoteerde orders zijn steeds vrijblijvend.

3.2 BURGMAN is pas gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, indien dit werd overeengekomen.

3.3 Een bestelling en/of opdracht bindt de afnemer, op straffe van kosten, schade en rente.

3.4 Ten aanzien van alle aangeboden goederen, gelden naast hetgeen daaromtrent in de eventueel door BURGMAN verstrekte catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke volgens de officiële voorschriften en normen toegestane toleranties. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen, gewichten, kleuren etc. ontslaan de afnemer nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Prijzen

4.1 Alle door BURGMAN opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, kredietbeperking, verpakking- en verzendkosten, en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de orderbevestiging of anderszins schriftelijk anders is aangegeven.

4.2 Wijzigingen van de opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de orderbevestiging of anderszins, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal BURGMAN gerechtigd zijn sedert de totstandkoming der overeenkomst opgetreden verhogingen van tarieven, loon en/of materiaalkosten, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede -ingeval van levering van goederen afkomstig uit het buitenland- enige wijziging in wisselkoersen welke voor BURGMAN kostenverhogend zijn, aan de afnemer door te berekenen. Substantiële wijzigingen worden, indien mogelijk, aan de klant doorgegeven.

Leveringstermijn en aflevering

5.1 Alle leveringstermijnen en andere termijnen ter zake van de uitvoering van de overeenkomst worden door BURGMAN naar beste weten vastgesteld, maar zijn niet bindend. Zij zullen zo veel mogelijk door verkopen in acht worden genomen en bij dreigende aanmerkelijke overschrijding zal BURGMAN met afnemer in overleg treden.

5.2 Tenzij anders is vermeld, gaat de leveringstermijn in, zodra BURGMAN de orderbevestiging aan afnemer heeft verzonden en BURGMAN de eventueel overeengekomen vooruitbetaling(en) heeft ontvangen.

5.3 Op het moment dat de leveringstermijn is verstreken en afnemer de goederen niet in ontvangst neemt heeft BURGMAN naar zijn keuze het recht, hetzij aan afnemer opslagkosten in rekening te brengen en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen, hetzij, door schriftelijke mededeling aan afnemer, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn recht op volledige schadevergoeding.

5.4 Overschrijding van de leveringstermijn door BURGMAN , door welke oorzaak ook, geeft de afnemer nimmer het recht op vergoeding voor directe of indirecte schade, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, behoudens voor zover deze rechten uitdrukkelijk voor afnemer uit de wet voortvloeien.

5.5 Leveringstermijnen worden verlengd met de tijd, welke afnemer te laat is met de betaling van enig volgens de overeenkomst verschuldigd bedrag.

5.6 BURGMAN heeft te allen tijde het recht te bepalen dat daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende goederen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

5.7 Aflevering voor bestellingen boven een bedrag van € 225,- franco huis.

Aflevering, risico en eigendomsvoorbehoud

6.1 Transportschade of manco dienen door afnemer terstond bij aankomst aan de vervoerder gemeld te worden met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van BURGMAN of van vervoerder of bij ontbreken daarvan met inachtneming van de algemeen geldende regels. Indien afnemer zich hieraan niet houdt, komt het risico van transportschade en van vermissing voor zijn rekening.

6.2 Reclames over eventueel verkeerde uitvoering van bestellingen en opdrachten of over ondeugdelijke levering moeten binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen worden ingediend.

6.3 Het is afnemer niet toegestaan de nog in eigendom van BURGMAN behorende goederen aan derden over te dragen noch te verpanden noch anderszins te bezwaren.

6.4 Voor geleverde goederen geldt het eigendomsvoorbehoud als zekerheidsstelling ter hoogte van het saldo der vorderingen.

6.5 Alle, in het bezit van de afnemer, van BURGMAN afkomstige goederen worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van de van de afnemer zijnde hoeveelheid goederen naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaat.

6.6 Alle door BURGMAN geleverde zaken blijven eigendom van BURGMAN totdat afnemer alle verplichtingen uit alle met BURGMAN gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van BURGMAN .

6.7 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht BURGMAN zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6.8 Voor het geval dat BURGMAN zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan BURGMAN of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BURGMAN zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Garantie

7.1 Voor aan afnemer te leveren goederen, welke BURGMAN betrekt van de door hem vertegenwoordigde fabrieken en/of zijn onder leveranciers gelden tussen BURGMAN en de afnemer de garantiebepalingen van deze fabrieken en/of onder leveranciers.

7.2 BURGMAN staat er uitsluitend voor in dat deze goederen met inachtneming van het overigens in deze voorwaarden bepaalden voldoen aan de betreffende specificaties en beschrijvingen in de catalogi/brochures en op de orderbevestiging.

7.3 Met betrekking tot de door hemzelf geproduceerde c.q. samengestelde goederen wordt uitsluitend de fysische samenstelling c.q. gebruik geschiktheid daarvan door BURGMAN gegarandeerd.

7.4 Klachten over de (samenstelling van) geleverde goederen dienen binnen 8 dagen na datum van levering schriftelijk bij BURGMAN te zijn ingediend. Betreft de klacht een verborgen gebrek dan dient hij binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk bij BURGMAN te zijn ingediend. Bij ongemotiveerde klachten en/of garantieaanspraken kunnen de reiskosten, de kosten van onderzoek en reparatie enz. aan de afnemer in rekening worden gebracht. Afwijzing van garantieaanspraken worden schriftelijk gemotiveerd. Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden vervalt elk recht van garantie in de volgende gevallen:
a. Indien de goederen niet overeenkomstig de voorschriften gebruikt worden en/of op een andere dan daarvoor gebruikelijk te achten wijze gebruikt worden.
b. In geval van reparatie, vervanging van onderdelen en/of soortgelijke handelingen door andere dan door BURGMAN daartoe aangewezen en gemachtigde personen

7.5 Indien BURGMAN ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen goederen of onderdelen vervangt, worden de vervangen goederen of onderdelen eigendom van BURGMAN . Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is BURGMAN alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantie verplichtingen.

Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van BURGMAN ter zake van de uitvoering van de overeenkomst beperkt zich tot het nakomen van zijn garantieverplichtingen uit hoofde van artikel 7.

8.2 Behoudens het onder lid 1 van dit artikel ter zake bepaalde is iedere van verdere aansprakelijkheid uitgesloten. Met name aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
a. Enige directe of indirecte schade geheel of gedeeltelijk ontstaan door overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn.
b. Enige andere directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- of andere gevolgschade, ten gevolge van het gedeeltelijk of in het geheel niet kunnen gebruiken c.q. niet goed functioneren van de geleverde goederen of enig gedeelte daarvan, of van de door BURGMAN ter beschikking van afnemer gestelde adviezen, gegevens, documentatie en dergelijke

8.3 Afnemer is gehouden BURGMAN te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen in geval van aanspraken van derden jegens BURGMAN ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden zoals onder lid 2 van dit artikel en onder a en b van artikel 7.4 omschreven.

Niet nakomen van zijn verplichtingen door afnemer

9.1 Mocht afnemer een of meer van zijn verplichtingen jegens BURGMAN niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen, dan heeft BURGMAN het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens afnemer op te schorten dan wel, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, middels schriftelijke kennisgeving alle met de betrokken afnemer gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, onverminderd eventuele andere hem toekomende rechten en onverminderd het recht op schadevergoeding.

Betaling

10.1 Afnemer dient prompt zonder enige aftrek of verrekening te betalen in Euro’s, op de in de orderbevestiging, met inachtneming van lid 2 van dit artikel, overeengekomen tijdstippen door overschrijving van het bedrag naar een der op de factuur voorkomende bank- of girorekeningen of op afzonderlijk op de factuur aangegeven wijze, waaronder contante betaling. Is geen tijdstip overeengekomen dan dient binnen 20 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Garantie-afspraken schorten deze betalingsverplichting van afnemer niet op.

10.2 BURGMAN is gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen van de te leveren goederen op een wijze zoals te vermelden in de orderbevestiging.

10.3 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in het voorgaande is bepaald, heeft BURGMAN het recht te verlangen dat de afnemer zekerheid stelt voor de betaling bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie, of dat hij een door BURGMAN te bepalen gedeelte van de koopprijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompt betaling dient plaats te hebben, indien BURGMAN aanleiding ziet zulks te verlangen.

10.4 Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet op tijd voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van BURGMAN onmiddellijk opeisbaar terwijl hij aanspraak heeft op vergoeding van rente ten bedrage van 1½ % per maand, of gedeelte daarvan, die de afnemer in gebreke blijft. Het in mindering brengen van een eventueel overeengekomen kredietbeperkingstoeslag op de factuur bij betaling na de in lid 1 bedoelde twintig dagen wordt niet toegestaan.

10.5 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de aan BURGMAN verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten zijn in redelijkheid vast te stellen tot een maximum van 15% van het verschuldigde bedrag en met een minimum van € 125,-

Toepasselijk recht, geschillen

11.1 Alle overeenkomsten tussen BURGMAN en zijn afnemers, worden geacht in Nederland te zijn gesloten en worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Eventuele geschillen ingevolge of in verband met de overeenkomst zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van BURGMAN tenzij BURGMAN een andere bevoegde rechter prefereert.

Inwerkingtreding

12.1 Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland nummer 32054767 en gepubliceerd op de website van BURGMAN en worden op aanvraag gratis toegezonden